Impacte lloguer vacacional

Impacte del lloguer vacacional en el mercat de lloguer residencial de Barcelona. Pla Estrategic de Turisme de Barcelona 2020.

L’atractiu turístic de la ciutat de Barcelona ha esdevingut una pressió fortíssima a la ciutat en general, i per l’ocupació d’edificis residencials en particular, una part dels quals han anat modificant progressivament el seu ús cap a allotjaments turístics. Davant d’aquesta competència creixent, l’Ajuntament de Barcelona ha encetat una acció política per a la redacció de diversos documents que constituiran l’agenda de la gestió pública de l’activitat turística a la ciutat. D’una banda, s’ha iniciat la redacció del Pla Estratègic de Turisme 2020 i, d’una altra, en el camp urbanístic, el recent aprovat Pla Específic de HUTs (Habitatges d’Ús Turístic) al febrer 2016.

El present informe es focalitza en l’Anàlisi de l’impacte econòmic dels allotjaments turístics en el mercat residencial i s’emmarca en la fase de diagnosi per a la redacció d’aquest nou Pla Estratègic. Tanmateix, els resultats d’aquest treball també aporten arguments que poden ser d’interès per a la memòria del Pla Especial Urbanístic de Regulació d’Allotjaments Turístics, impulsat pel mateix Ajuntament de Barcelona, i que té per objecte formular l’encaix de totes les tipologies d’aquest tipus d’establiments (hotels, hostals, apartaments, habitatges d’ús turístic, albergs juvenils i residències d’estudiants) al municipi de Barcelona.

El present document s’estructura en 5 parts. La primera part a mode de contextualització del fenomen de l’allotjament turístic aprofundeix de manera més qualitativa en comprendre quins i com són els actors d’aquesta nova dinàmica: l’usuari o usuaris i el mapa d’actors, característiques i model de negoci entre els que han conformat l’oferta. Al segon capítol, centrat exclusivament en l’oferta d’allotjament de tipus habitatges d’ús turístic (HUTs) analitza els patrons de distribució, concentració i especialització a nivell territorial a la ciutat i a escala de barri. El tercer capítol entra de ple en la qüestió de l’impacte d’aquest tipus d’establiments sobre el mercat de l’habitatge de la ciutat, fent especial èmfasi en la comparativa de rendiments econòmics dels diferents models de negoci i finalment al darrer capítol es presenten exemples d’altres ciutats amb un fenomen similar per tal de contextualitzar el pes i l’impacte d’aquest a la ciutat de Barcelona. El informe tanca amb un apartat de conclusions principals arrel de tot el exposat anteriorment i de recomanacions de cara a la regularització d’aquest tipus d’allotjaments per part de les administracions competents.

Consultar document