Signatura del conveni de col.laboració

Conveni de Col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i l’Associació Catalana de Professionals del Turisme.

Amb data 13 de juliol de 2015, s’ha signat el conveni de col·laboració entre AQU Catalunya i l’ACPT mitjançant el qual els professionals de l’Associació Catalana de Professionals del Turisme podran participar com a experts externs en els processos d’avaluació, certificació i acreditació de l’Agència dels estudis de turisme, i aportar la seva visió experta en l’àmbit professional.

També es va signar un acord marc que recull la contribució d’ambdues entitats per a la millora de l’educació superior, d’acord amb els àmbits respectius d’expertesa i coneixement.

Els objectius d’aquest acord marc de col·laboració són:

• Promoure l’intercanvi d’informació entre ambdues entitats en matèria d’educació superior del respectiu àmbit competencial i de coneixement de les parts.

• Establir el sistema de provisió de professionals de l’ACPT com un dels mecanismes per formar part de la borsa d’experts d’AQU Catalunya, per poder participar en les activitats d’avaluació, certificació i acreditació de l’Agència.

• Cooperar en el desenvolupament d’estudis i l’elaboració d’informes sobre el desenvolupament i millora contínua de les titulacions relacionades amb l‘ACPT.

• Explorar les oportunitat per a la participació conjunta en projectes internacionals.

La signatura va tenir lloc a la seu d’AQU Catalunya, representats pel director de l’Agència i president de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat, Sr. Martí Casadesús i pel president de l’ACPT, Sr. Roberto Torregrosa.