Assemblea General 2016

El proper dia 26 de Maig l´Associació Catalana de Professionals del Turisme celebrarà com cada any la seva Assemblea General.

 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL

 

 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL
 
En Roberto Torregrosa, com a President de la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Professionals del Turisme (ACPT), convoca a tots/es els associats/des, per acord de la Junta d’11 d’abril de 2016, a l’Assemblea General que es celebrarà el proper dijous 26 de maig de 2016 a l’Hotel Regina, Carrer Bergara, 4, Barcelona.

L’acte es portarà a terme a les 19.30, en primera convocatòria i a les 20.00 en segona convocatòria, i seguirà l’Ordre del Dia que a continuació s’especifica:

-Lectura i aprovació de l’acta anterior
-Informe del Gerent 2015
-Memòria econòmica i aprovació, si s’escau, de comptes 2015
-Reglament Intern de l’Associació
-Seguiment del Full de Ruta 2015-2018
-Pla d’Accions 2016
-Presentació i aprovació, si s’escau, pressupost 2016
-Consell de Turisme i Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona
-Torn obert de paraulaEls associats poden consultar la documentació corresponent dels temes a tractar en la pàgina en espai socis de la pàgina web www.acpt.cat

Les esmenes que els associats desitgin presentar a l’Assemblea General, hauran de ser rebudes a la Secretaria de l’Associació amb una antelació mínima de deu dies, a fi i efecte de poder-les incloure a l’Ordre del Dia, per a coneixement de tots els associats.

Degut a la importància dels assumptes a tractar, es requereix de la presència de tots els associats i els que per causa justificada no puguin assistir poden delegar el seu vot mitjançant el full adjuntat .

Una vegada finalitzada l`Assemblea tindrem un còctel-sopar preguem confirmació si us quedeu al sopar


Barcelona, 11 de Maig de 2016

 
 
Roberto Torregrosa
        President